GI_Forum 2011:
Unknown

Orange
Authors
Title
File
Katharina Feiden, Kostas Karazas Experiences out of the European SDI establishment for ´soil data´ - special focus on GEO/FOSS
Katharina Feiden, Kostas Karazas Experiences out of the European SDI establishment for ´soil data´ - special focus on GEO/FOSS
Jason Sadler, Oles Kit Building semantic mashups for environmental monitoring
Jason Sadler, Oles Kit Building semantic mashups for environmental monitoring
Go back